• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Month: June 2022

10;10 27/6

Tự ʜàᴏ ɴɢườɪ Vɪệᴛ: Tʜùʏ Tɪêɴ ᴛàɪ ᴛʀợ, Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴋʜᴏᴀɴ ɢɪếɴɢ ɢɪúᴘ ᴅâɴ ɴɢʜèᴏ ᴄʜâᴜ Pʜɪ Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ Vʟᴏɢs ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴅự áɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴅᴏ Hᴏᴀ ʜậᴜ Nɢᴜʏễɴ Tʜúᴄ Tʜùʏ Tɪêɴ ɢɪúᴘ đỡ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴɢʜèᴏ ở Aɴɢᴏʟᴀ ᴠà ᴀɴʜ ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ ʀᴀ ɴốɪ ɴʜịᴘ ᴄầᴜ. Mớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ xứ Nɢʜệ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴠề 2 ɢɪếɴɢ ɴướᴄ sạᴄʜ ᴠừᴀ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ở ʙảɴ Zᴀᴍʙᴀ, Bᴀɪʟᴜɴᴅᴏ, Hᴜᴀᴍʙᴏ, Aɴɢᴏʟᴀ để ɢɪúᴘ ʜơɴ 300 ʜộ ᴅâɴ đỡ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀồɴɢ ᴛʀọᴛ. Đâʏ ʟà ᴠùɴɢ đấᴛ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ɴɢᴜồɴ ɴướᴄ ɴêɴ đấᴛ đᴀɪ ᴋʜô ᴄằɴ, ᴄâʏ ᴄốɪ ᴋʜó sɪɴʜ sôɪ.Nɢườɪ ᴅâɴ ʙị ʜạɴ ᴄʜế ɴướᴄ để sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜạɴ ᴄʜế đɪệɴ ɴêɴ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜɪếᴜ ᴛʜốɴ.  (Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ᴋêɴʜ Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ Vʟᴏɢs) Đượᴄ ʙɪếᴛ, 2 ɢɪếɴɢ ɴướᴄ sạᴄʜ ᴠừᴀ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʟà ᴅᴏ Hᴏᴀ ʜậᴜ Tʜùʏ Tɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴠà Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ ʀᴀ ʟàᴍ ɴʜịᴘ ᴄầᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ đã ᴄùɴɢ ᴛᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴋʜảᴏ sáᴛ địᴀ đɪểᴍ, ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ɢɪếɴɢ ɴướᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 7 ᴛớɪ, Tʜùʏ Tɪêɴ sẽ ʙᴀʏ sᴀɴɢ Aɴɢᴏʟᴀ để ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄó ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ở đâʏ. Tʀẻ ᴇᴍ ɴơɪ đâʏ ᴄũɴɢ ᴛʜɪếᴜ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ. Vì ᴛʜế, Tʜùʏ Tɪêɴ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ʟầɴ ɴàʏ, ᴄô ɴàɴɢ sẽ ɢɪúᴘ đỡ đượᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛạɪ Aɴɢᴏʟᴀ ᴠà ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ đờɪ sốɴɢ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴠùɴɢ đấᴛ ɴàʏ, Hᴏᴀ ʜậᴜ Hòᴀ Bʙìɴʜ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ. (Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ᴋêɴʜ Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ Vʟᴏɢs) Vɪᴅᴇᴏ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ɢɪếɴɢ ɴướᴄ ở Aɴɢᴏʟᴀ ᴄủᴀ Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ Vʟᴏɢs ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậɴ ɢầɴ ɴửᴀ ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ xᴇᴍ ᴄʜỉ sᴀᴜ 1 ɴɢàʏ đăɴɢ ᴛảɪ. Nʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴɢợɪ ᴋʜᴇɴ ᴛấᴍ ʟòɴɢ ᴄủᴀ Hᴏᴀ ʜậᴜ Tʜùʏ Tɪêɴ ᴄũɴɢ ɴʜư Qᴜᴀɴɢ Lɪɴʜ Vʟᴏɢs ᴠì đã ʟᴜôɴ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛự ᴋʜᴇɴ ɴʜᴀᴜ đâᴜ ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ǫᴜá ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ᴠì ʙɪếᴛ ɴɢʜĩ đếɴ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ ᴋʜổ, đúɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ʟá ʟàɴʜ đùᴍ ʟá ʀáᴄʜ Cáᴍ ơɴ Hᴏᴀ…

9:30 27/6

Côɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Tɪếɴ sỹ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ – ɴɢườɪ ‘đồɴɢ ʜàɴʜ’ ᴄùɴɢ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ Nɢàʏ 26/6, Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ (Gɪảɴɢ ᴠɪêɴ Đạɪ ʜọᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM) ᴠà ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Đìɴʜ Kɪᴍ. Tʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛʀợ ʟý ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ɢặᴘ ɢỡ, ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ, ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Đìɴʜ Kɪᴍ. Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴛừɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ Vì ᴠậʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴛố ɢɪáᴄ, đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố Tɪếɴ…

15;45 26/6

Nɢʜẹɴ ɴɢàᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ NS Mạᴄ Cᴀɴ ᴛᴜổɪ 77: Gầʏ ʏếᴜ, ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ʀăɴɢ, ᴠẫɴ ᴛự ᴠɪếᴛ ʙàɪ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ Nɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ ᴛêɴ ᴛʜậᴛ Lê Tʀᴜɴɢ Cᴀɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 1945 ᴛạɪ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ. Ôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ: ᴠɪếᴛ ᴠăɴ, đóɴɢ ᴘʜɪᴍ, ʙɪêɴ ᴋịᴄʜ, ʟàᴍ ảᴏ ᴛʜᴜậᴛ, ᴅɪễɴ ʜàɪ… Mạᴄ Cᴀɴ ᴄũɴɢ ᴠɪếᴛ ɴʜɪềᴜ sáᴄʜ. Năᴍ 1997, ôɴɢ ɢʜɪ ᴅấᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ʙáᴄ Bᴀ Pʜɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ Đấᴛ Pʜươɴɢ Nᴀᴍ. Hɪệɴ ᴛạɪ, ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ʙủᴀ ᴠâʏ, ᴘʜảɪ ở ɴʜà ᴛʜᴜê, ᴋʜɪ ʙệɴʜ ᴛʜì ɴʜờ ᴇᴍ ɢáɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ. Ôɴɢ sốɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ ɴʜᴜậɴ ʙúᴛ ᴠà ᴄáᴛ sê đóɴɢ ᴘʜɪᴍ. Tʀướᴄ đó, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴛừɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ đếɴ ᴍứᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʀᴀᴜ ăɴ, ᴘʜảɪ xɪɴ ᴄáᴄ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ ʟớɴ ɴʜỏ: ᴛíɴʜ ᴛôɪ ᴛự ᴛʀọɴɢ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴍộᴛ đồɴɢ xᴜ ɴàᴏ ᴄủᴀ ᴀɪ ʜếᴛ. Tôɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴄòɴ sốɴɢ đượᴄ, ᴅù ᴋʜó ᴄáᴄʜ ᴍấʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ xɪɴ. Tʜứ ʜᴀɪ ʟà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴠᴀɪ, ᴅù ᴄó ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ᴍấʏ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛôɪ ʟàᴍ đɪềᴜ đó. Mạᴄ Cᴀɴ ᴍắᴄ ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ. Dù ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛàɪ ʜᴏᴀ ɴʜưɴɢ ɴɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ ʟạɪ ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đơɴ độᴄ, ᴄơ ᴄựᴄ ở ᴛᴜổɪ xế ᴄʜɪềᴜ. Mớɪ đâʏ ɴʜấᴛ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ đã đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ. Tʜᴇᴏ đó ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ đăɴɢ đượᴄ đạᴏ ᴅɪễɴ Tʀầɴ Hữᴜ Tấɴ ᴄʜɪᴀ sẻ, ɴɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴍạᴏ ɢầʏ ɢò, ʜốᴄ ʜáᴄ. Pʜòɴɢ ᴛʀọ ôɴɢ ɴʜỏ ɴʜưɴɢ ɴɢăɴ ɴắᴘ. Ôɴɢ ʏếᴜ ʜơɴ ᴠà ᴋʜó đɪ ʟạɪ ʜơɴ. Ôɴɢ ᴋêᴜ ᴍở ᴄʜᴏ xᴇᴍ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ 2 ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙộ  ᴘʜɪᴍ ᴠì ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄᴏɪ ᴘʜɪᴍ. Pʜɪᴍ ᴠừᴀ ʙậᴛ ʟà xᴇᴍ ᴄʜăᴍ ᴄʜú ᴛừ đầᴜ đếɴ ᴄᴜốɪ, đạᴏ ᴅɪễɴ Tʀầɴ Hữᴜ Tấɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ. Nɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ ɢầʏ ʏếᴜ ᴛᴜổɪ ɢɪà Bêɴ ᴄạɴʜ đó ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ʜᴏàɴɢ ǫᴜâɴ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đầʏ xúᴄ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ᴛʜăᴍ ɴɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ: Ôɴɢ ʜỏɪ ᴘʜɪᴍ ᴄʜɪếᴜ đượᴄ ᴋʜáɴ ɢɪả đɪ ᴄᴏɪ đôɴɢ ʟắᴍ ᴘʜảɪ ᴋʜôɴɢ, ʀồɪ ᴋʜᴏᴇ ᴍìɴʜ ᴍớɪ ʀụɴɢ ᴍộᴛ ᴄáɪ ʀăɴɢ ɴữᴀ (ᴄᴏɪ ɴʜư ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴄáɪ). Có ᴛʜể ᴛʜấʏ ở độ ᴛᴜổɪ 77, ɴɢʜệ sĩ Mạᴄ Cᴀɴ sứᴄ ᴋʜᴏẻ đã ʏếᴜ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ sᴏ ᴠớɪ ᴛʀướᴄ đâʏ. Dẫᴜ ᴠậʏ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴠẫɴ sở ʜữᴜ ɴɪềᴍ đᴀᴍ ᴍê ᴍãɴʜ ʟɪệᴛ ᴠớɪ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛừ Hᴏàɴɢ Qᴜâɴ, Mạᴄ Cᴀɴ ᴄòɴ ᴍᴜốɴ ᴋɪếᴍ ᴛʜêᴍ ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ʙằɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠɪếᴛ ʙàɪ. Vốɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛự ᴛʀọɴɢ ɴêɴ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ʟᴜôɴ ᴛự ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ʙằɴɢ ᴄôɴɢ sứᴄ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ôɴɢ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀɴ ɴɢʜèᴏ ᴋể ᴋʜổ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả. Nɢʜệ sĩ…

15;00 26/6

Đắᴋ Lắᴋ: Độᴛ ᴋíᴄʜ 2 ǫᴜáɴ ʙᴀʀ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 44 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ ᴠà 1 ᴋʜẩᴜ sú.ɴɢ Hơɴ 200 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ…

10;45 26/6

Tâɴ Hᴏᴀ ʜậᴜ Hᴏàɴ Vũ VN – Nɢọᴄ Cʜâᴜ: Bᴀ ᴍấᴛ sớᴍ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜốɴ ᴋʜó ᴠà ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ ‘ᴄʜɪᴍ sẻ ʜᴏá ᴘʜượɴɢ ʜᴏàɴɢ’ Tâɴ Hᴏᴀ ʜậᴜ Hᴏàɴ Vũ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄó ǫᴜá ᴋʜứ ᴄơ ᴄựᴄ ɴʜưɴɢ đɪềᴜ đó ʟà độɴɢ ʟựᴄ ɢɪúᴘ ᴄô ʟᴜôɴ ᴘʜấɴ đấᴜ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Đâʏ ᴛʜậᴛ sự ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả xứɴɢ đáɴɢ ᴍà Nɢọᴄ Cʜâᴜ ᴄó đượᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴍìɴʜ. Tốɪ 25/6, Cʜᴜɴɢ ᴋếᴛ Hᴏᴀ ʜậᴜ Hᴏàɴ Vũ Vɪệᴛ Nᴀᴍ 2022 ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠớɪ sự ᴛʀôɴɢ đợɪ ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ᴋʜáɴ ɢɪả. Vượᴛ ǫᴜᴀ 40 ᴄô ɢáɪ xɪɴʜ đẹᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ, ᴛʜí sɪɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị Nɢọᴄ Cʜâᴜ đã xᴜấᴛ sắᴄ ɢɪàɴʜ ʟấʏ ᴄʜɪếᴄ ᴠươɴɢ ᴍɪệɴ ᴅᴀɴʜ ɢɪá. Đâʏ ᴛʜậᴛ sự ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠô ᴄùɴɢ xứɴɢ đáɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴍà ɴɢườɪ đẹᴘ 28 ᴛᴜổɪ ᴄố ɢắɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Nɢọᴄ Cʜâᴜ đăɴɢ ǫᴜᴀɴɢ Hᴏᴀ ʜậᴜ Hᴏàɴ Vũ Vɪệᴛ Nᴀᴍ 2022. Tâɴ Hᴏᴀ…

8;00 26/6

Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴᴀᴍ sɪɴʜ đạᴛ 3 đɪểᴍ 10 ᴛᴜʏệᴛ đốɪ, ʟậᴘ ᴄú đúᴘ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ, ʟưᴜ ʟᴏáᴛ 5 ᴛʜứ ᴛɪếɴɢ Mạ.ɴɢ xã ʜộɪ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ xôɴ xᴀᴏ ᴠớɪ ʙảɴɢ đɪểᴍ ᴄʜóɪ ʟᴏá ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ đếɴ ᴛừ TP.HCM. Tʀᴏɴɢ số đó, 3/4 ᴍôɴ ᴛʜɪ ʙᴀᴏ ɢồᴍ Nɢᴏạɪ ɴɢữ, Tᴏáɴ ᴠà ᴍôɴ Cʜᴜʏêɴ (Tɪɴ ʜọᴄ) đềᴜ đạᴛ đɪểᴍ 10 ᴛᴜʏệᴛ đốɪ, ʀɪêɴɢ ᴍôɴ Nɢữ ᴠăɴ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ɴʜậɴ ᴠề số đɪểᴍ đáɴɢ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ 8,75. Tʜᴇᴏ đó, ᴄʜủ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛấᴍ ʙảɴɢ đɪểᴍ ᴅᴀɴʜ ɢɪá ɴàʏ ʟà Dươɴɢ Kɪếɴ Kʜảɪ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄủᴀ Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Tʀầɴ Đạɪ Nɢʜĩᴀ, Q.1. Bảɴɢ đɪểᴍ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ. (Ảɴʜ: ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ) Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10, Dươɴɢ Kɪếɴ Kʜảɪ đᴀɴɢ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛậɴ ʜưởɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ở Nʜᴀ Tʀᴀɴɢ. Nʜậɴ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 24/6, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ ɴổɪ ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ. Tʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ɴàʏ ɢɪúᴘ ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Lê Hồɴɢ Pʜᴏɴɢ (Q.5, TP.HCM) – ᴄũɴɢ ʟà ɴơɪ Kʜảɪ đặᴛ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ 1. Cʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, Kɪếɴ Kʜảɪ ᴍừɴɢ ʀỡ: “ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ đã đượᴄ đềɴ đáᴘ xứɴɢ đáɴɢ”. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠậʏ, ᴋɪếɴ ᴋʜảɪ ᴄòɴ ʟà ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ, Đạɪ ʜọᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ TP.HCM. Tʀướᴄ đó ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ᴄủᴀ ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ, ᴄậᴜ đã xᴜấᴛ sắᴄ đạᴛ đượᴄ số đɪểᴍ ᴛổɴɢ 46,65 (10 Tɪɴ ʜọᴄ – ᴍôɴ Cʜᴜʏêɴ ɴʜâɴ đôɪ; 9,8 ᴍôɴ Tᴏáɴ; 7,25 Nɢữ…

20;25 25/6

Đắᴋ Lắᴋ: Từ đườɴɢ ɴʜựᴀ ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ đườɴɢ đấᴛ, ᴅàʏ đặᴄ ổ ɢà, ᴀᴏ ᴄá Tᴜʏếɴ đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʟɪêɴ xã Cư ɴɪ – Eᴀ ᴘᴀʟ (ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴅàʏ đặᴄ ổ ɢà, ᴀᴏ ᴄá, ɴɢᴜʏ ᴄơ TNGT ᴄᴀᴏ. Đườɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ ᴀᴏ Tʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʟɪêɴ xã Cư Nɪ đɪ xã Eᴀ Pᴀʟ (ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ đɪ ʟạɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴍấᴛ ATGT. Tᴜʏếɴ đườɴɢ ʟɪêɴ xã Cư Nɪ đɪ xã Eᴀ Pᴀʟ (ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ…

20;00 25/6

Vʏ Oᴀɴʜ ǫᴜʏếᴛ đòɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự, ᴛʀợ ᴛʜủ ᴄũ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, sẽ ᴘʜảɴ đòɴ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ đề ɴɢʜị ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TPHCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪúᴘ sứᴄ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴữ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ ʀõ ᴛʜáɪ độ. Mớɪ đâʏ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠà ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɢɪúᴘ sứᴄ ɴữ CEO ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. Cụ ᴛʜể, ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ đã đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TPHCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ sᴀᴜ:  ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ; ɴʜóᴍ ê-ᴋɪᴘ ʜậᴜ ᴛʀườɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɢồᴍ: ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Côɴɢ Tâɴ, ʙà Lê Tʜị Tʜᴜ Hà (ʜᴀ ʟᴇᴇ), ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mᴀɪ Nʜɪ (ʜᴏàɴɢ ɴʜɪ); ɴʜóᴍ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ (ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ) ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ, đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ủɴɢ ʜộ ʙà Hằɴɢ, ɢồᴍ: ʙà Bùɪ Tʜᴀɴʜ Qᴜỳɴʜ Nʜư (ᴋêɴʜ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ đườɴɢ ᴘʜố), Jɪᴍᴍʏ Hᴜỳɴʜ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴀɴʜ ɴôɴɢ ᴅâɴ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ Cʜɪɴʜ Lê, Lᴏɴɢ Nɢô. Tʀướᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư (1 ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ) đã đăɴɢ ᴛảɪ 1 ᴄʟɪᴘ ᴠớɪ ᴛɪêᴜ đề Qᴜỳɴʜ Nʜư ɢửɪ ᴠàɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜậᴛ ᴠề ᴄô ʙáɴ ʙáɴʜ ʙôɴɢ ʟᴀɴ. Nɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, ᴀɪ ɴấʏ đềᴜ ʜɪểᴜ ʀằɴɢ Qᴜỳɴʜ Nʜư đᴀɴɢ ɴʜắɴ ɢửɪ đếɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠì ᴠốɴ ᴅĩ ᴄô ᴛừɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ ʟà ᴋᴇᴏ ᴋɪệᴛ ᴋʜɪ ᴄʜỉ  ủɴɢ ʜộ 50 ᴄʜɪếᴄ ʙáɴʜ ʙôɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀứɴɢ ᴍᴜốɪ đếɴ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ. Tʜᴇᴏ đó, đầᴜ ᴄʟɪᴘ Qᴜỳɴʜ Nʜư ɴʜắɴ ɢửɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ: Tôɪ ᴄʜỉ ɢửɪ ʟờɪ đếɴ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ‘ʙáɴʜ ʙôɴɢ ʟᴀɴ’ ᴄʜᴏ ᴅù ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄó ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛʜíᴄʜ ᴄô ᴠà ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴠề ᴘʜᴇ ᴄủᴀ ᴄô. Tôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʜạ ʙệ ʜᴀʏ ʟà ʟᴜồɴ ᴄúɪ ᴛʀướᴄ ᴍặᴛ ᴄô ʙởɪ ᴠì ᴄʜᴏ đếɴ ʙâʏ ɢɪờ ᴛôɪ đã ɴʜậɴ ʀᴀ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴛʜậᴛ sự ᴄủᴀ ᴄô ʟà ɴɢườɪ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʀằɴɢ ᴄô ᴛự ʜàᴏ ᴠì đɪềᴜ ɢì, ᴄô ᴛự ᴛɪɴ ᴠì đɪềᴜ ɢì. Nʜưɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ʙᴀ ᴍẹ ᴛôɪ ᴄó ᴅạʏ ᴛôɪ 1 ᴄâᴜ  ‘ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴛự ʜàᴏ ᴋʜɪ ᴅồɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠàᴏ ʙướᴄ đườɴɢ ᴄùɴɢ ᴄả’ ʙởɪ ᴠì ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄó ʟòɴɢ ᴠị ᴛʜᴀ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙâʏ ɢɪờ ᴄô đᴀɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ʙè ᴘʜáɪ ᴠớɪ ᴀɪ ᴍà ɴăᴍ ʟầɴ ʙảʏ ʟượᴛ ᴄô ʀấᴛ ᴍᴜốɴ ʜạɪ ᴛôɪ. Tʜᴀʏ đó, Qᴜỳɴʜ Nʜư ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄʜủ ᴋêɴʜ ᴄủᴀ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ đườɴɢ ᴘʜố ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Vʏ Oᴀɴʜ đᴀɴɢ ᴄố đổ ᴛộɪ ʟêɴ đầᴜ ᴍìɴʜ: Đốɪ ᴠớɪ ᴛôɪ ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄô ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ᴠớɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄô ɴóɪ ᴠề ᴛôɪ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ ᴛʜì ᴋʜɪ đó ᴄô ᴍớɪ ᴄó ᴛư ᴄáᴄʜ ɴóɪ Qᴜỳɴʜ Nʜư ʟà ᴄáɪ đứᴀ ᴘʜảɪ ᴄúɪ đầᴜ, ᴛʀả ɢɪá ᴛʀướᴄ ᴄô!…

16;00 25/6

Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Hồ Nɢọᴄ Hà, Đôɴɢ Nʜɪ ᴠừᴀ ʙị ʙáᴏ CAND đɪểᴍ ᴍặᴛ ɢọɪ ᴛêɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴋʜɪếɴ CĐM ʜả ʜê đồɴɢ ᴛìɴʜ Tʀᴏɴɢ ʙàɪ ʙáᴏ ᴍớɪ đâʏ, ʙáᴏ CAND đã ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ đề ᴄậᴘ đếɴ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ɢɪảɪ ᴛʀí. Nʜɪềᴜ ɴɢôɪ sᴀᴏ đượᴄ ɴʜắᴄ đếɴ ɴʜư Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Hồ Nɢọᴄ Hà, Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ, Đôɴɢ Nʜɪ… Cʜɪềᴜ 23/6, ʙáᴏ CAND ᴄó ʙàɪ đăɴɢ ᴠớɪ ᴛɪêᴜ đề ɢâʏ ᴄʜú ý: Kʜɪ ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ ᴛạᴛ ɴướᴄ ʟạɴʜ ᴠàᴏ ғᴀɴ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛáᴄ ɢɪả ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ đề ᴄậᴘ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ xᴇᴍ ɴʜẹ ᴋʜáɴ ɢɪả, ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴɢôɴɢ ᴄᴜồɴɢ. Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ʙị ɴʜắᴄ đếɴ. ᴠɪệᴄ ɴữ ᴄᴀ sĩ đưᴀ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ Dᴏãɴ Cʜí Kɪêɴ ʀᴀ để ᴘʀ sảɴ ᴘʜẩᴍ âᴍ ɴʜạᴄ ᴍớɪ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ sᴜốᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. Mớɪ đầᴜ, ᴄô úᴘ ᴍở ᴠề ǫᴜᴀɴ ʜệ đôɪ ʙêɴ, ɢâʏ ʜɪểᴜ ɴʜầᴍ ʜọ đᴀɴɢ ʜẹɴ ʜò. Cʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Dᴏãɴ Cʜí Kɪêɴ đã ᴄó ᴠợ, Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ǫᴜᴀʏ xᴇ, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đốɪ ᴘʜươɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ âᴍ ɴʜạᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Cùɴɢ ᴠớɪ đó, ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴠ ᴍớɪ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜư ʟờɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ. Kʜáɴ ɢɪả ᴘʜẫɴ ɴộ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴄʜú ý ʙằɴɢ ᴄʜɪêᴜ ᴛʀò ᴛìɴʜ ᴄảᴍ. Kʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ ᴠớɪ ᴄʜị ᴄʜᴀɴʜ ᴠì sự ᴠɪệᴄ ʟầɴ ɴàʏ. Đáɴɢ ɴóɪ, ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴍấʏ để ᴛâᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ đổ ʟỗɪ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛự ʜɪểᴜ sᴀɪ ý ᴍìɴʜ. Tʀướᴄ Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ, Đôɴɢ Nʜɪ ᴛừɴɢ đɪêᴜ đứɴɢ ᴠì ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ғᴀɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Bứᴄ ᴛâᴍ ᴛʜư ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ғᴀɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜɪếɴ ᴄô ʟᴀᴏ đᴀᴏ. Dù ᴄʜᴏ ʙà xã Ôɴɢ Cᴀᴏ Tʜắɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ, ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ ᴠẫɴ “ᴛʀừ đɪểᴍ” ᴄô ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠì ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ xử ɴàʏ. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ Pʜươɴɢ Tʜᴀɴʜ, Đôɴɢ Nʜɪ, ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ʙị đɪểᴍ ᴍặᴛ. SCANDAL ᴄũ ᴄủᴀ ʜọ đượᴄ ʙáᴏ CAND ɴʜắᴄ ʟạɪ. Cáᴄʜ đâʏ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ ɢɪả ɢáɪ ᴛʀᴏɴɢ Tô Áɴʜ Nɢᴜʏệᴛ @ ᴠà ᴛᴜʏêɴ ʙố: “Nếᴜ ᴛʜấʏ ʜàɪ ɴʜảᴍ ᴛʜì ᴠᴜɪ ʟòɴɢ ᴛắᴛ ᴛɪᴠɪ đã ɴʜậɴ ᴠề ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ. Nᴀᴍ MC ᴄòɴ ʙị Đàɪ Tʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ Vĩɴʜ Lᴏɴɢ ᴄấᴍ sóɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ɴʜɪềᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴀɴʜ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɢóᴘ ᴍặᴛ. Mãɪ sᴀᴜ ɴàʏ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴍớɪ ᴅầɴ ᴛìᴍ ʟạɪ đượᴄ ᴄʜỗ đứɴɢ. Về ᴘʜầɴ Hồ…

15;00 25/6

Mở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴇᴋɪᴘ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ 3 ᴄá ɴʜâɴ ʙị ᴛố ɢɪáᴄ ‘ʟà ᴇᴋɪᴘ ɢɪúᴘ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ’ đã đượᴄ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴍờɪ ʟêɴ ʟàᴍ ʀõ. Sáɴɢ 25.6, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴍờɪ 3 ᴄá ɴʜâɴ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʙị ᴛố ɢɪáᴄ ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. 3 ᴄá ɴʜâɴ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴍờɪ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ᴛố ɢɪáᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ  Ảɴʜ ᴄẮᴛ ᴛỪ ᴄʟɪᴘ Tʀướᴄ đó, sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, đếɴ ɴɢàʏ 21.6, ʜᴀɪ ᴄá ɴʜâɴ ʟà ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ (ɴʜà ʙáᴏ) ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ, ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ). Tʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ, ᴄủɴɢ ᴄố ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ…