• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

12;10 24/6

Byadmin

Jun 24, 2022

Kỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ở Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Tʜí sɪɴʜ ‘ᴅễ ᴛʜở’ ᴠớɪ đề ᴛɪếɴɢ Aɴʜ

GDTĐ – Sáɴɢ 23/6, ʜơɴ 13.100 ᴛʜí sɪɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ʙướᴄ ᴠàᴏ ʙᴜổɪ ᴛʜɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ ᴠàᴏ 10 ᴛʜᴘᴛ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴠớɪ ᴍôɴ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ.

Cáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴅự ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ɴăᴍ ʜọᴄ 2022-2023 ʜệ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋỳ ᴛʜɪ.

Gʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛʜɪ, ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ʀờɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴠớɪ ᴛâᴍ ᴛʀạɴɢ ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴠì đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10. Cáᴄ ᴇᴍ ᴛự ᴛɪɴ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ɴɢʜỉ xả ʜơɪ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ôɴ ᴛậᴘ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ.

Eᴍ Tʀầɴ Mɪɴʜ Hᴏàɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄảᴍ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴇᴍ đề ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴋʜá ᴅễ, ʜᴏàɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ᴛầᴍ 8-9 đɪểᴍ, ᴇᴍ ᴍᴏɴɢ ᴍìɴʜ sẽ đậᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ 1.

Nʜậɴ địɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴠề đề ᴛʜɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ ʟà ᴋʜá ᴠừᴀ sứᴄ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴛʜí sɪɴʜ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠớɪ ᴘʜầɴ ʟàᴍ ʙàɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Đề ᴛʜɪ ᴍôɴ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ᴛạɪ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ.

Eᴍ Võ Nɢᴜʏêɴ Pʜướᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ, đề ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴋʜá ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴠừᴀ sứᴄ, ᴄʜỉ ᴄó ʙàɪ đọᴄ ʜơɪ ʜóᴄ ʙúᴀ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ, ᴄòɴ ʟạɪ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴛʀêɴ 7 đɪểᴍ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 6-6,5 đɪểᴍ, ᴋʜá ᴛʀêɴ 7 đɪểᴍ, ᴇᴍ đᴏáɴ ᴄỡ 7,5 đếɴ 8 đɪểᴍ.

Còɴ ᴇᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜɪ ᴘʜɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴇᴍ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʀấᴛ ᴠᴜɪ ᴠì đề ᴛʜɪ ᴠừᴀ sứᴄ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴄáᴄ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴄʜủ ʏếᴜ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ đã ʜọᴄ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ xᴏɴɢ 3 ʙàɪ ᴛʜɪ, ᴇᴍ đã ᴄó ᴛʜể ᴛʜở ᴘʜàᴏ ɴʜẹ ɴʜõᴍ, ʏêɴ ᴛâᴍ đợɪ ᴋếᴛ ǫᴜả. “Đề ᴛʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜó ʟắᴍ ᴇᴍ ʟàᴍ đượᴄ 80%, ᴇᴍ ᴛự ᴛɪɴ ʟà ᴇᴍ đậᴜ”, ᴘʜɪ ɴóɪ.

Báᴏ ᴄáᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴄủᴀ Sở GDĐT ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, ᴍôɴ ᴛʜɪ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ sáɴɢ 23/6 ᴄó 31 ᴛʜí sɪɴʜ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛổɴɢ số 13.132 ᴛʜí sɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ᴅự ᴛʜɪ.

Tʜᴇᴏ đó, sᴀᴜ 3 ʙᴜổɪ ᴛʜɪ, ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴅự ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ɴăᴍ ʜọᴄ 2022-2023 ʜệ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋỳ ᴛʜɪ. Cáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴅự ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ ᴠàᴏ Tʀườɴɢ THPT ᴄʜᴜʏêɴ Lê Kʜɪếᴛ sẽ ʟàᴍ ʙàɪ ᴛʜɪ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ 23/6, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ 150 ᴘʜúᴛ.

Vớɪ ᴍôɴ ᴛʜɪ ɴóɪ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ – ʜệ ᴄʜᴜʏêɴ sẽ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 24/6.

Bộ GD-ĐT đề xᴜấᴛ ᴍᴜᴀ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ʙằɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ, ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍượɴ

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴠớɪ Pʜó Tʜủ ᴛướɴɢ Vũ Đứᴄ Đᴀᴍ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 21.6, ôɴɢ Pʜạᴍ Nɢọᴄ Tʜưởɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ GD-ĐT, đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ɴóɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đᴀɴɢ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ôɴɢ Pʜạᴍ Nɢọᴄ Tʜưởɴɢ ᴄũɴɢ đề xᴜấᴛ ᴘʜươɴɢ áɴ sử ᴅụɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ ᴍᴜᴀ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜư ᴠɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴏ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍượɴ, sử ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

Cụ ᴛʜể, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, Bộ GD-ĐT đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʀà sᴏáᴛ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴋê ᴋʜᴀɪ ɢɪá sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà xᴜấᴛ ʙảɴ, ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɢɪảᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ để ɢɪảᴍ ɢɪá sáᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɢɪá ᴄᴀᴏ, ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Tʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ Bộ Tàɪ ᴄʜíɴʜ, ɢɪá sáᴄʜ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴛʀướᴄ ᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴄấᴜ ɢɪá ᴄó ᴄʜɪ ᴘʜí ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ, ᴄʜɪ ᴘʜí đầᴜ ᴛư để ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙảɴ ᴛʜảᴏ, ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠề ᴍặᴛ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ᴋʜổ ɢɪấʏ…

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ôɴɢ Pʜạᴍ Nɢọᴄ Tʜưởɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ GD-ĐT ᴄũɴɢ đề xᴜấᴛ ᴘʜươɴɢ áɴ sử ᴅụɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ ᴍᴜᴀ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜư ᴠɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴏ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍượɴ, sử ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

Bộ GD-ĐT đề xᴜấᴛ ᴍᴜᴀ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ʙằɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ, đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜư ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍượɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ, Pʜó Tʜủ ᴛướɴɢ Vũ Đứᴄ Đᴀᴍ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ đổɪ ᴍớɪ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ʟà ᴠấɴ đề ʀấᴛ ʟớɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó đổɪ ᴍớɪ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ʟà ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

Bộ GD-ĐT ᴘʜảɪ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴛɪếᴘ ᴛʜᴜ ý ᴋɪếɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠì sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ʟà ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ đôɴɢ đảᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ.

Pʜó Tʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ Bộ GD-ĐT ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜộɪ ᴛʜảᴏ, ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴠà ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ để ᴛʀả ʟờɪ ᴍộᴛ số ᴄâᴜ ʜỏɪ ɴʜư: ᴅự ᴋɪếɴ số ʟượɴɢ ʙộ sáᴄʜ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ᴛíɴʜ ổɴ địɴʜ ᴄủᴀ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴋʜả ɴăɴɢ sử ᴅụɴɢ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙộ sáᴄʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʟộ ᴛʀìɴʜ đổɪ ᴍớɪ, ᴛɪếɴ ᴛớɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ số ʜóᴀ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đɪệɴ ᴛ.ử, đưᴀ ʀᴀ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛʜáᴏ ɢỡ ɴʜữɴɢ ᴠướɴɢ ᴍắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠấɴ đề địɴʜ ɢɪá, ʜỗ ᴛʀợ ᴠề ᴛʜᴜế ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ…

Về ᴠɪệᴄ ʜỗ ᴛʀợ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ Bộ GD-ĐT ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴘʜươɴɢ áɴ sử ᴅụɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ để ᴍᴜᴀ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ, đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜư ᴠɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍượɴ ᴅùɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.