• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

19;00 22/6

Byadmin

Jun 22, 2022

Vụ áɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Bà Hàɴ Nɪ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố Mɪɴʜ Đɪềɴ Vʟᴏɢ ᴠà 4 ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ

5 ᴄá ɴʜâɴ ʙị ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ đề ɴɢʜị Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Cʜɪềᴜ 22.6, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố 5 ᴄá ɴʜâɴ ᴍà ʙà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ, ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ).

Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ, ɴăᴍ 2021, ʙà ᴄó đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʙà ᴄũɴɢ ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ ᴄùɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ɢɪ.ếᴛ ɴɢườɪ đốɪ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đếɴ Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Nɢàʏ 24.3, Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙà, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

Nɢàʏ 22.4, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ 6 ᴄá ɴʜâɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ.

Nɢàʏ 18.6, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Hằɴɢ để ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴠụ áɴ ᴍà Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ, ᴄủɴɢ ᴄố ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜᴏ Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʙà ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴄó ᴍộᴛ độɪ ɴɢũ ê ᴋíᴘ ʜùɴɢ ʜậᴜ, ʜỗ ᴛʀợ, ɢɪúᴘ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ʟàᴍ ɴʜ.ụᴄ, xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙà Hàɴ Nɪ.

Vì ᴠậʏ, ʙà Hàɴ Nɪ đề ɴɢʜị Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ Lê Tʜị Tʜᴜ Hà (ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Tɪᴋᴛᴏᴋ @Hᴀʟᴇᴇ2211, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Hᴀ Lᴇᴇ, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ Hᴀ Lᴇᴇ); Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mᴀɪ Nʜɪ (ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ @ɴʜɪᴏᴍᴀɪᴛᴠ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Hᴏàɴɢ Nʜɪ, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ Hᴏàɴɢ Nʜɪ) ᴠà ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Côɴɢ Tâɴ (ɴɢườɪ đóɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò MC, ᴅẫɴ ᴅắᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴠà ɢầɴ ɴʜấᴛ ʟà ʙᴜổɪ sử ᴅụɴɢ ᴛêɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ để ɢọɪ ᴛêɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴠậᴛ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ ᴠà đượᴄ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ).

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙà Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜᴏ ʙà ɴàʏ; ôɴɢ Võ Mɪɴʜ Đɪềɴ (ᴄʜủ ᴋêɴʜ Đɪềɴ Võ Vʟᴏɢs) ᴛự xưɴɢ “ғᴀɴ ᴄʜíɴʜ ɴɢʜĩᴀ” ủɴɢ ʜộ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ, đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Võ Mɪɴʜ Đɪềɴ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ʙà Hằɴɢ ᴠà ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ɴóɪ ᴠề ʙà, sᴀᴜ đó ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄá ɴʜâɴ, sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜ.óᴀ ᴍ.ạ, ᴛʜɪếᴜ ᴠăɴ ʜóᴀ để ᴄʜ.ửɪ ʙ.ớ.ɪ, xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʙà Hàɴ Nɪ. Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà Hàɴ Nɪ, Võ Mɪɴʜ Đɪềɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴠà ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛụ ᴛậᴘ xᴜốɴɢ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú ᴄủᴀ ʙà Hàɴ Nɪ để ɢâʏ ʀốɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.

Leave a Reply

Your email address will not be published.