• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

18;00 22/6

Byadmin

Jun 22, 2022

Nʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ, ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴠà ᴇᴋɪᴘ ɢɪúᴘ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ɢɪúᴘ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

Nɢàʏ 22-6, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM, ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠà ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɢửɪ đơɴ ʟêɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠàᴏ ɴɢàʏ 21-6.

Nêᴜ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ, ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ

Nɢàʏ 22-6, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mỹ Oᴀɴʜ, ᴛứᴄ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ (38 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ TP Tʜủ Đứᴄ, TP.HCM) đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜíɴ ᴄá ɴʜâɴ, ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ, ɢɪúᴘ sứᴄ ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜ.ụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

Hôᴍ 24-3, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ đơɴ, ʙà Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ… đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜỉ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ʙà.

Bà Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜóᴍ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢồᴍ ᴄó ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ (ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ).

Cᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜóᴍ ɴɢườɪ đã ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʀᴏɴɢ đơɴ, ʙà Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò ʟà ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ (ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ).

Tʜᴇᴏ ɴʜư ʙà Hằɴɢ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴛʜì ôɴɢ Qᴜâɴ ᴄó ʜọᴄ ᴠị Tɪếɴ sỹ ʟᴜậᴛ ᴠà ʟúᴄ đó đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM. Cáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ôɴɢ Qᴜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟượᴛ xᴇᴍ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴠà ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠì ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴍᴜốɴ đượᴄ ʙɪếᴛ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛừɴɢ ᴄʜủ đề ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ ʙà Hằɴɢ, ôɴɢ Qᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴘʜáᴘ ʟý ʜᴏặᴄ ɴếᴜ ᴄó ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ sᴜʏ ᴅɪễɴ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ x.á.ᴄ ᴛʜựᴄ, ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ.

Pʜầɴ ʟớɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ôɴɢ Qᴜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ ʙà Hằɴɢ ʟà để ᴘʜụ ʜᴏạ, ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴠề ᴍặᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ, ᴄũɴɢ ɴʜư ɢɪúᴘ sứᴄ, ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ. Ôɴɢ Qᴜâɴ đã ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ʙịᴀ đặᴛ ɴʜằᴍ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ – ʙà Oᴀɴʜ ɴêᴜ.

Đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜóᴍ ᴇᴋɪᴘ ʜậᴜ ᴛʀườɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ

Nữ ᴄᴀ sĩ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜóᴍ ᴇᴋɪᴘ ʜậᴜ ᴛʀườɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢồᴍ ᴄó Ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Côɴɢ Tâɴ, ʙà Lê Tʜị Tʜᴜ Hà, ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mᴀɪ Nʜɪ…

Tʀướᴄ đó, ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 3-2022, ʙà Hằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ đếɴ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ ɢâʏ ʀᴀ ᴄảɴʜ ɴáᴏ ʟᴏạɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ

Tʜᴇᴏ ʙà Oᴀɴʜ, đâʏ ʟà ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ɢɪữ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʀợ ʟý, ᴛʜư ᴋý xᴜʏêɴ sᴜốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙà Hằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ʙà Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ.

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ɢɪúᴘ ʙà Hằɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜᴏảɴɢ 12 ᴋêɴʜ, ᴛʀᴀɴɢ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, ʟêɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ để ᴘʜáᴛ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ɴɢôɴ ᴛừ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜáᴄ.

Côɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ xảʏ ʀᴀ xô xáᴛ ᴛạɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴʜà ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ở ᴘʜườɴɢ Tâɴ Tʜᴜậɴ Đôɴɢ. Ảɴʜ: ᴘʟᴏ

Tʀᴏɴɢ đơɴ, ʙà Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʙà Hà ᴠà ʙà Nʜɪ ɢɪữ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʟà ᴛʀợ ʟý, ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʟịᴄʜ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ/ɴɢừɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴋɪệɴ ᴛụɴɢ, đăɴɢ ᴛảɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ. Cʜᴜẩɴ ʙị ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ âᴍ ᴛʜᴀɴʜ, áɴʜ sáɴɢ, ᴍáʏ ᴄʜɪếᴜ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ để ʙà Hằɴɢ ᴛʀả ʟờɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʙà Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ Tâɴ ɢɪữ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʜư ᴋý, ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ MC ᴅẫɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴅẫɴ ᴅắᴛ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ Tâɴ ᴄòɴ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ để ᴄʜèɴ ᴘʜầɴ âᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴏ ôɴɢ Tâɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴠàᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴛʜô ᴛ.ụ.ᴄ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴặɴɢ ɴề ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ôɴɢ Tâɴ ɢọɪ ᴛêɴ.

Đơɴ ᴄử ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ôɴɢ Tâɴ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄó ᴛêɴ: Cᴜộᴄ đᴜᴀ ᴄʜó & ɴɢựᴀ ᴛạɪ Tʀườɴɢ đᴜᴀ Đạɪ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ đó ôɴɢ Tâɴ đã đặᴛ ᴛêɴ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ɴʜư ʙà Oᴀɴʜ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ… ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜú ᴄʜó, ɴɢựᴀ đᴜᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ.

Bà Vʏ Oᴀɴʜ ᴄòɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜữɴɢ ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ, đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ủɴɢ ʜộ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜư ʙà Qᴜỳɴʜ Nʜư, Jɪᴍᴍʏ Hᴜỳɴʜ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ Cʜɪɴʜ Lê, Lᴏɴɢ Nɢô, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ Aɴʜ Nôɴɢ Dâɴ.

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ, ʙà Hằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố đếɴ ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɢâʏ ɴêɴ ᴄảɴʜ ɴáᴏ ʟᴏạɴ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴛừ ᴄʟɪᴘ

Tʜᴇᴏ ʙà Oᴀɴʜ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 331 BLHS 2015.

Bà Oᴀɴʜ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, đưᴀ ʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀêɴ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴄũɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛừ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄó ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀêɴ ᴠɪᴅᴇᴏ, ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙáɴ ʜàɴɢ… ᴠà ʙ.ồ.ɪ ᴛʜư.ờɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄʜᴏ ʙà.

Tʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ (ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ) ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố đốɪ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴅᴀɴʜ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ʙà.

Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙà Hằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ, ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ủɴɢ ʜộ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛỏ ʀᴀ sợ ʜãɪ, ᴅừɴɢ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Họ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄʜ.ửɪ ʙ.ớ.ɪ, xúᴄ ᴘʜạᴍ… ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ɢì. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴍà ʙà Hằɴɢ ɴóɪ ʟà sᴀɪ, ᴛôɪ đã đɪ ᴛố ᴄáᴏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã xử ʟý ɴʜưɴɢ ʜọ ᴠẫɴ ɴʜ.ụᴄ ᴍ.ạ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴛôɪ – ʙà Hàɴ Nɪ ɴóɪ.

Bà Hàɴ Nɪ ᴠà ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ ᴛư ʟɪệᴜ ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴄʟɪᴘ ʟà ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố.

Leave a Reply

Your email address will not be published.