• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

11;10 29/4

Byadmin

Apr 29, 2022

Lᴏạᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Vɪệᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛɪềɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ: Nɢườɪ âᴍ ᴛʜầᴍ đóɴɢ ɢóᴘ ʜơɴ 2.300 ᴛỷ VNĐ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 1 ɴăᴍ, ɴɢườɪ ʙáɴ ᴄả sɪêᴜ xᴇ để ʜỗ ᴛʀợ ᴠùɴɢ ʟũ

Sở ʜữᴜ ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜổɴɢ ʟồ, ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠɪệᴛ ʟᴜôɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ ᴠớɪ ǫᴜᴀɴ ɴɪệᴍ ᴄʜᴏ đɪ ʟà ᴄòɴ ᴍãɪ.

Hᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ đầᴜ ᴛư Wᴀʀʀᴇɴ ʙᴜғғᴇᴛᴛ ᴛừɴɢ ɴóɪ: Kʜɪ ʙạɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜỹ ɴàᴏ ᴛɪềɴ ʙạᴄ ʜᴀʏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, đɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ʙạɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ấʏ ᴋʜɪ ʙạɴ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ xᴏɴɢ. Cʜᴏ ᴛɪềɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ʟà đầᴜ ᴛư ɴʜưɴɢ ʟà đầᴜ ᴛư để ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪềᴜ ʜướɴɢ ʙạɴ ᴀᴏ ướᴄ.

Tʀᴏɴɢ ʙấᴛ ᴋỳ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʜᴀʏ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɴàᴏ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟᴜôɴ đượᴄ đề ᴄᴀᴏ ᴠà xứɴɢ đáɴɢ đượᴄ ᴄᴀ ɴɢợɪ để ʟᴀɴ ᴛỏᴀ ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ. Tạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ɴʜɪềᴜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠɪệᴛ đã đóɴɢ ɢóᴘ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴠà ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ để ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, xâʏ ᴅựɴɢ xã ʜộɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

Tỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ

Năᴍ 2020, ᴛỷ ᴘʜú ɢɪàᴜ ɴʜấᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đã ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜữɴɢ ɴʜà ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜàᴏ ᴘʜóɴɢ ɴʜấᴛ ᴄʜâᴜ Á (Hᴇʀᴏᴇs ᴏғ Pʜɪʟᴀɴᴛʜʀᴏᴘʏ) ᴄủᴀ ᴛạᴘ ᴄʜí Fᴏʀʙᴇs.

Kʜɪ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ôɴɢ ᴄʜủ Vɪɴɢʀᴏᴜᴘ đã ᴅàɴʜ 20 ᴛỷ VNĐ để ᴛàɪ ᴛʀợ 3 ᴅự áɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ứɴɢ ᴘʜó ɴʜᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛậᴘ đᴏàɴ ɴàʏ ᴄòɴ ủɴɢ ʜộ ᴛʜêᴍ 125 ᴛỷ VNĐ để ᴍᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ʜỗ ᴛʀợ ᴛᴜʏếɴ đầᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Tʜᴇᴏ Fᴏʀʙᴇs, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2020, ôɴɢ Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ đã ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛớɪ 77 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ (ʜơɴ 1.700 ᴛỷ VNĐ) ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄứᴜ ᴛʀợ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ. Tấᴛ ᴄả đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ǫᴜỹ ᴛʜɪệɴ ᴛâᴍ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴăᴍ 2006.

Sở ʜữᴜ ǫᴜʏ ᴍô ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʟớɴ ɴʜưɴɢ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʙɪếᴛ ᴅᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜá ʟặɴɢ ʟẽ. Sᴜốᴛ 12 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ôɴɢ Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ᴄứ âᴍ ᴛʜầᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ồɴ àᴏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏᴀ ᴛʀươɴɢ, ᴅùɴɢ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛỷ VNĐ để ᴛʜᴀʏ đổɪ số ᴘʜậɴ ᴄủᴀ ʙᴀᴏ ᴍảɴʜ đờɪ éᴏ ʟᴇ, ᴋʜốɴ ᴋʜổ ɴơɪ ᴠùɴɢ sâᴜ, ᴠùɴɢ xᴀ.

Tỷ ᴘʜú Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜươɴɢ Tʜảᴏ

Bà Tʜảᴏ ᴛừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, ʙà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ᴄó ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛɪềɴ, ɴʜưɴɢ ᴛɪềɴ ɴʜɪềᴜ ʟà ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ để ʙà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴛốᴛ đẹᴘ ʜơɴ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ. Nɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄòɴ ǫᴜᴀɴ ɴɪệᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴍᴜốɴ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʜì ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ ᴄʜᴏ đɪ.

Tɪềɴ ɴʜɪềᴜ để ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ ʜᴏ́ᴀ ɴʜữɴɢ ướᴄ ᴍơ ᴄᴀᴏ đᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ɢɪᴜ́ᴘ đỡ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜơɴ!, ʙà ɴóɪ. Kɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛôɪ ʟớɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜơɴ để ɢɪᴜ́ᴘ đỡ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜơɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛôɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠớɪ xᴀ̃ ʜộɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟᴀ̀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʏếᴜ ᴛʜế, ᴛʜ.ɪệᴛ ᴛʜ.ᴏ̀ɪ….

Năᴍ 2020, ɴữ ᴛỷ ᴘʜú ᴠà ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪúᴘ ᴠɪệᴛ ᴋɪềᴜ ʜồɪ ʜươɴɢ ᴠề ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴍɪễɴ ᴘʜí ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛấɴ đồ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ʟ.ũ ʟ.ụ.ᴛ ᴍɪềɴ Tʀᴜɴɢ,…

Bảɴ ᴛʜâɴ ʙà Tʜảᴏ ᴄũɴɢ ᴛʀíᴄʜ ᴛɪềɴ ᴄá ɴʜâɴ để ᴛặɴɢ 2,5 ᴛʀɪệᴜ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴀɴʜ, ᴘʜáᴘ, ᴍỹ,… Tʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄòɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜà ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ đốɪ ᴛượɴɢ, ᴛʀẻ ᴇᴍ, ᴘʜụ ɴữ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ Đàᴏ Hồɴɢ Tᴜʏểɴ

Từ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ, Cʜúᴀ đảᴏ Tᴜầɴ Cʜâᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʙởɪ ɴʜữɴɢ ᴘʜɪ ᴠụ đầᴜ ᴛư đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ, ᴍà ᴄòɴ ʙởɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢâʏ ʙãᴏ ᴅư ʟᴜậɴ.

Ôɴɢ Tᴜʏểɴ ᴛừɴɢ ᴄʜɪ ʜẳɴ 600 ᴛʀɪệᴜ VNĐ để ᴍᴜᴀ ᴍộᴛ ᴛấᴍ ᴛʜɪệᴘ xᴜâɴ ʜếᴛ sứᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴅᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟàᴍ ɴăᴍ 2003, ʜɪ.ếɴ ʙɪệᴛ ᴛʜự 12 ᴛỷ VNĐ để xâʏ 800 ᴄăɴ ɴʜà ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơɴ ʙ.ã.ᴏ số 7 ɴăᴍ 2005, ᴛặɴɢ ʙɪệᴛ ᴛʜự 3 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛᴏáɴ ʜọᴄ,…

Đỉɴʜ đɪểᴍ ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ʙởɪ ʙ.ã.ᴏ ʟ.ũ ɴăᴍ 2015, ᴠị ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙáɴ sɪêᴜ xᴇ Rᴏʟʟs-Rᴏʏᴄᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ, ᴄũɴɢ ɴʜư ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛʜêᴍ 2 ᴛỷ ᴠɴĐ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ, để ủɴɢ ʜộ ǫᴜê ɴʜà. Ôɴɢ ᴄòɴ ᴍờɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠùɴɢ ʟ.ũ đếɴ ăɴ ở ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴛạɪ 1.000 ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Tᴜầɴ Cʜâᴜ.

Đã ᴛừɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ᴋỳ ʜàɴ ᴠɪ, ᴛôɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ, ôɴɢ ᴛâᴍ sự. Nếᴜ ʟàᴍ đượᴄ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ɢì đó để ᴋʜơɪ ᴅậʏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ ᴠì ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ ᴛʜì ᴛôɪ sẵɴ sàɴɢ ʜếᴛ ᴍìɴʜ.

Tʜáɴɢ 6 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ôɴɢ Tᴜʏểɴ ᴄũɴɢ ủɴɢ ʜộ 100 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜỹ Vᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tʀướᴄ đó, ôɴɢ ᴄũɴɢ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛʀêɴ 15 ᴛỷ VNĐ để ᴍᴜᴀ ᴍáʏ ᴛáᴄʜ ᴄʜɪếᴛ ᴛɪɴʜ sạᴄʜ ᴀᴅɴ/ᴀʀɴ ᴠà ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ, ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴướᴄ s.á.ᴛ ᴋʜᴜẩɴ để ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ sở đɪềᴜ ᴛʀị ʏ ᴛế, ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ.

Dᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ

Ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” ᴄũɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʀấᴛ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ, đóɴɢ ɢóᴘ ᴠì sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ xã ʜộɪ.  Ôɴɢ ᴠà ᴠợ (ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ) đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ ɴăᴍ 2016, ɴʜằᴍ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛ.ɪᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ ᴠà ɴ.ã.ᴏ ú.ɴɢ ᴛʜ.ủʏ.

Đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴàʏ ᴄòɴ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ 3 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟớɴ ʟà ʙᴠ Cʜợ Rẫʏ, ʙᴠ Bìɴʜ Địɴʜ ᴠà ʙᴠ Đà Nẵɴɢ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪờ ᴠàɴɢ để ᴄʜɪ ᴛʀả ɢɪúᴘ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜâɴ ɴʜâɴ.

Bảɴ ᴛʜâɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đã ʙỏ ʀᴀ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛɪềɴ để ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

Làᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ ʜìɴʜ ɴʜư ɴó ᴄʜạʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍ.á.ᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴠậʏ, ᴄứ ʟàᴍ, ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ ɴɢợɪ ɢì. Có ɴʜɪềᴜ ʟàᴍ ɴʜɪềᴜ, ᴄó íᴛ ʟàᴍ íᴛ. Làᴍ ʟụɴɢ ᴄựᴄ ᴋʜổ ᴋɪếᴍ ᴛừɴɢ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ɢóᴘ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴛɪềɴ ᴛʀɪệᴜ. Làᴍ đượᴄ ᴍấʏ ᴄʜᴜʏệɴ đó ᴛôɪ ᴠᴜɪ ʟắᴍ, ᴀɴ ʟạᴄ ʟắᴍ, ôɴɢ ᴛâᴍ sự.

Kʜɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ôɴɢ Dũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” ᴛᴜʏêɴ ʙố sẵɴ sàɴɢ ʜɪ.ếɴ 20.000 ᴍ2 đấᴛ để ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʙáɴ đấᴜ ɢɪá ʟấʏ ᴛɪềɴ ᴍᴜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ… để ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Nếᴜ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴍượɴ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ để ʟàᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.