• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

15;30 30/6

Byadmin

Jun 30, 2022

Nóɴɢ: Tạᴍ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ

Nʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ ᴛạɪ ‘Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ’ ʙị đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử ᴠề ᴛộɪ ‘Lợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’.

Lúᴄ 8 ɢɪờ 30 ɴɢàʏ 30.6, HĐXX TAND H.Đứᴄ Hòᴀ (Lᴏɴɢ Aɴ) ᴅᴏ Tʜẩᴍ ᴘʜáɴ Nɢᴜʏễɴ Kʜắᴄ Lɪɴʜ Dᴜʏ, ᴄʜủ ᴛọᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜᴀɪ ᴍạᴄ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ .

Bị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ đượᴄ ᴅẫɴ ɢɪảɪ đếɴ ᴛòᴀ

6 ʙị ᴄáᴏ, ɢồᴍ: Lê Tùɴɢ Vâɴ (90 ᴛᴜổɪ, ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ Aɴ Gɪᴀɴɢ, ᴄʜỗ ở ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ ɴʜà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ, ấᴘ Lậᴘ Tʜàɴʜ xã Hòᴀ Kʜáɴʜ Tâʏ, H.Đứᴄ Hòᴀ, Lᴏɴɢ Aɴ – ɴơɪ đượᴄ ʙị ᴄáᴏ Vâɴ đặᴛ ᴛêɴ ʟà Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴠàᴏ ɴăᴍ 2015 ᴠà đổɪ ᴛêɴ ᴛʜàɴʜ Tʜɪềɴ Aᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 1.2020). Bị ᴄáᴏ Vâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠợ ᴄᴏɴ.

Bị ᴄáᴏ Lê Tʜᴀɴʜ Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ (31 ᴛᴜổɪ, sɪɴʜ ᴛạɪ TP.HCM, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ), ʟà ᴄᴏɴ ʙị ᴄᴀɴ Lê Tʜᴜ Vâɴ ᴠà ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ.

Bị ᴄáᴏ Lê Tʜᴀɴʜ Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ (30 ᴛᴜổɪ, sɪɴʜ ᴛạɪ TP.HCM, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ), ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ Lê Tʜᴜ Vâɴ ᴠà ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ.

Bị ᴄáᴏ Lê Tʜᴀɴʜ Nʜị Nɢᴜʏêɴ (24 ᴛᴜổɪ, sɪɴʜ ᴛạɪ TP.HCM, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀú Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ), ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ Lê Tʜᴜ Vâɴ ᴠà ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ.

Bị ᴄáᴏ Lê Tʜᴀɴʜ Tʀùɴɢ Dươɴɢ (27 ᴛᴜổɪ, sɪɴʜ ᴛạɪ TP.HCM, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ ᴠà ᴛʜườɴɢ ᴛʀú, ᴄʜỗ ʜɪệɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ), ʟà ᴄᴏɴ ʙị ᴄáᴏ Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ, ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ.

Bị ᴄáᴏ Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ (62 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ).

Aɴ ɴɪɴʜ đượᴄ ᴛʜắᴛ ᴄʜặᴛ

Đáɴɢ ᴄʜú ý, 5 ʟᴜậᴛ sư đề ɴɢʜị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴠớɪ 6 ʟý ᴅᴏ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴄó 2 ʟý ᴅᴏ đáɴɢ ᴄʜú ý ʟà sự ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴄủᴀ 2/3 ʙị ʜạɪ ʟà ôɴɢ Tʀầɴ Nɢọᴄ Tʜảᴏ (ᴛứᴄ Tʜượɴɢ ᴛọᴀ Tʜíᴄʜ Nʜậᴛ Từ, Ủʏ ᴠɪêɴ Hộɪ đồɴɢ ᴛʀị sự Gɪáᴏ ʜộɪ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, Tʀụ ᴛʀì Cʜùᴀ Gɪáᴄ Nɢộ ᴛạɪ TP.HCM) ᴠà ôɴɢ Tʀươɴɢ Nɢọᴄ Tᴏàɴ (Pʜáᴘ ᴅᴀɴʜ Tʜíᴄʜ Mɪɴʜ Tʜɪệɴ, Tʀụ ᴛʀì Cʜùᴀ Tʜɪêɴ Cʜâᴜ – đạɪ ᴅɪệɴ ʙị ʜạɪ ʟà Gɪáᴏ ʜộɪ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ).

Aɴ ɴɪɴʜ đượᴄ ᴛʜắᴛ ᴄʜặᴛ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴠàᴏ sáɴɢ 30.6

Lý ᴅᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʜứ 2 ʟà 5 ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʜọ ᴄʜỉ ᴍớɪ đượᴄ TAND H.Đứᴄ Hòᴀ ᴄʜᴏ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʜồ sơ ᴛừ ɴɢàʏ 23.6 ɴêɴ ᴋʜôɴɢ đủ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʜồ sơ, ᴄầɴ ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để đảᴍ ʙảᴏ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜâɴ ᴄʜủ.

Pʜɪêɴ ᴛòᴀ đượᴄ ʙảᴏ ᴠệ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ

Đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư đượᴄ đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪệɴ KSND ɢɪữ ǫᴜʏềɴ ᴄôɴɢ ᴛố ᴛạɪ ᴛòᴀ đồɴɢ ý. Lúᴄ 9 ɢɪờ, HĐXX ᴠàᴏ ʜọᴘ xᴇᴍ xéᴛ ᴄáᴄ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư ᴠà đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪệɴ KSND.

Nʜɪềᴜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ

Lúᴄ 9 ɢɪờ 25 ᴘʜúᴛ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜủ ᴛọᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ đã ʜọᴘ xᴇᴍ xéᴛ ᴄáᴄ đề ɴɢʜị ᴠà HĐXX ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ᴠụ áɴ ᴄó ᴛíɴʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴠà đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪệɴ KSND ᴄó ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ ɴêɴ HĐXX ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛạᴍ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ.

Pʜɪêɴ ᴛòᴀ sẽ đượᴄ ᴋʜᴀɪ ᴍạᴄ ᴠàᴏ 8 ɢɪờ ɴɢàʏ 20.7 ᴛớɪ.

Tʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệɴ KSND ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2014, ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴅọɴ ᴛừ ᴄăɴ ɴʜà số 39ᴄ đườɴɢ Lý Cʜɪêᴜ Hᴏàɴɢ, Q.6, TP.HCM ᴠề ɴʜà ʙị ᴄáᴏ Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ (ᴛứᴄ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ) sɪɴʜ sốɴɢ ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ.

Tạɪ đâʏ, ᴛừ ɴăᴍ 2019 đếɴ 2021, ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 5 đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ Tʜượɴɢ ᴛọᴀ Tʜíᴄʜ Nʜậᴛ Từ; ʙáɴɢ ʙổ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ Đứᴄ Pʜậᴛ; ᴄôɴɢ ᴀɴ H.Đứᴄ Hòᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.