• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Uncategorized

9;50 12/8

Nᴀᴍ sɪɴʜ ᴛʀườɴɢ Cʜᴜ Văɴ Aɴ ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ 12 ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ở Mỹ: Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴄòɴ ʟà MC đᴀ ᴛàɪ, đượᴄ ɴʜɪềᴜ sự ᴋɪệɴ ʟớɴ ɴʜỏ săɴ đóɴ Tʀᴏɴɢ 3 ɴăᴍ THPT, Hảɪ Bìɴʜ ʟᴜôɴ ɢɪữ ᴠữɴɢ ɴɢôɪ ᴠị ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛᴏᴘ 1, ᴛᴏᴘ 2 ᴄủᴀ ʟớᴘ ᴠà ʟà ᴄʜàɴɢ MC ʜóᴍ ʜỉɴʜ, đᴀ ᴛàɪ đượᴄ ᴄáᴄ ᴛʜầʏ ᴄô ᴛʀườɴɢ Cʜᴜ Văɴ Aɴ ʟᴜôɴ ɴʜớ ᴛớɪ. Eᴍ Pʜạᴍ Tʀươɴɢ Hảɪ Bìɴʜ, 18 ᴛᴜổɪ (Hà Nộɪ) – ᴄựᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀườɴɢ THPT Cʜᴜ Văɴ Aɴ (Hà Nộɪ) ᴠɪɴʜ ᴅự ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ 12 ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʙêɴ Mỹ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴘʜảɪ ᴋể đếɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴅᴀɴʜ ɢɪá ɴʜư: Rʜᴏᴅᴇs Cᴏʟʟᴇɢᴇ; Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ ᴏғ Pᴏᴛʟᴀɴᴅ; Mɪᴀᴍɪ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ; Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ ᴏғ Cɪɴᴄɪɴɴᴀᴛɪ; ᴅᴇᴘᴀᴜᴡ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ,… ᴛổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴄủᴀ 12 ᴛʀườɴɢ ʟêɴ đếɴ ʜơɴ 36 ᴛỷ đồɴɢ/4 ɴăᴍ. ĐẶᴛ ʀᴀ ᴍỤᴄ ᴛɪÊᴜ ᴅᴜ ʜỌᴄ, ᴛʜỨᴄ ᴋʜᴜʏᴀ ᴅẬʏ sỚᴍ Ôɴ ʙÀɪ ʟÀ ᴄʜᴜʏỆɴ ʙÌɴʜ ᴛʜƯỜɴɢ Nɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10, Hảɪ Bìɴʜ đã đặᴛ ʀᴀ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ đɪ ᴅᴜ ʜọᴄ ʙằɴɢ ʜọᴄ ʙổɴɢ. Vì ᴛʜế, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟᴜôɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴋếᴛ ǫᴜả ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛốᴛ, đứɴɢ ᴛʜứ ʜạɴɢ ɴʜấᴛ ɴʜì ᴛʀᴏɴɢ ʟớᴘ xᴜʏêɴ sᴜốᴛ 3 ɴăᴍ ᴄấᴘ 3. Hảɪ Bìɴʜ đềᴜ đạᴛ đɪểᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴛʀêɴ 9.5, (đɪểᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴄáᴄ ᴍôɴ (ɢᴘᴀ) ʟớᴘ 12 đạᴛ 9.8); ɪᴇʟᴛs 7.5. Cʜɪᴀ sẻ ᴠề ướᴄ ᴍơ ᴅᴜ ʜọᴄ, Hảɪ Bìɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴍộᴛ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍớɪ, ᴄó ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜú ᴠị ᴠà ʀèɴ ʟốɪ sốɴɢ ᴛự ʟậᴘ để ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ʜơɴ. Nᴀᴍ sɪɴʜ ᴄᴏɪ đâʏ ʟà ᴄơ ʜộɪ đượᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴềɴ ᴠăɴ ʜóᴀ đếɴ ᴛừ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ. Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴᴀᴍ sɪɴʜ Pʜạᴍ Tʀươɴɢ Hảɪ Bìɴʜ. Nɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ướᴄ ᴍơ ᴅᴜ ʜọᴄ ɴʜᴇɴ ɴʜóᴍ, Hảɪ Bìɴʜ đã ʜướɴɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʟớɴ ᴛạɪ Mỹ. Eᴍ đáɴʜ ɢɪá Mỹ ʟà đấᴛ ɴướᴄ ᴄó ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ɴềɴ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙậᴄ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ địɴʜ ʜướɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Vì ᴠậʏ, ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ 12 ᴛʀườɴɢ, ᴇᴍ đã ʀấᴛ ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ, ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʟà ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴇᴍ ᴍấᴛ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để sᴜʏ ᴛíɴʜ ᴋỹ ʟưỡɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜọɴ ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ. Cᴜốɪ ᴄùɴɢ, Hảɪ Bìɴʜ ᴄʜọɴ Dᴇᴘᴀᴜᴡ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ – ɴơɪ ᴇᴍ sẽ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴏɴɢ 4 ɴăᴍ ᴛớɪ. Dᴇᴘᴀᴜᴡ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ ᴄó ʀᴀɴᴋ (xếᴘ ʜạɴɢ) ᴋʜá ᴛốᴛ ᴛạɪ Mỹ; đượᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴠà ᴄựᴜ ᴅᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ. Tʀườɴɢ xếᴘ ᴛʜứ 46 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜốɪ ʟᴀᴄ ᴠà ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ: ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴍᴀʀᴋᴇᴛɪɴɢ, ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ… ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴛʀườɴɢ ᴄòɴ ᴛʀᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴍứᴄ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴛươɴɢ đươɴɢ 80% ʜọᴄ ᴘʜí, ᴛʀị ɢɪá ɢầɴ 4,5 ᴛỷ đồɴɢ/4 ɴăᴍ. Hảɪ Bìɴʜ ᴅự địɴʜ sẽ ʜọᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏặᴄ ᴍᴀʀᴋᴇᴛɪɴɢ – ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ. Tʀườɴɢ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ đầᴜ ᴛɪêɴ đượᴄ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ để ʜɪểᴜ ʀõ ᴛʜế ᴍạɴʜ ᴠà ɴɪềᴍ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Bướᴄ sᴀɴɢ ɴăᴍ ᴛʜứ ʜᴀɪ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴍớɪ ᴄʜọɴ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ. Hảɪ…

9;00 12/8

Kʜᴏᴇ ᴄᴏɴ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ, ʙố ᴍẹ ɴʜậɴ ᴛᴏàɴ ʟờɪ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ‘ʜọᴄ ʀᴀ ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ xɪɴ đượᴄ ᴠɪệᴄ’ Đơɴ ɢɪảɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴóɪ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ ʟà đượᴄ, đằɴɢ ɴàʏ ᴄứ ᴘʜảɪ ɢᴀɴʜ ăɴ ᴛứᴄ ở ᴍớɪ ᴋỳ ᴄʜứ. Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ, ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ sự ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ, ᴛʜườɴɢ sẽ đɪ ᴋʜᴏᴇ ᴋʜắᴘ ɴơɪ ᴠớɪ ʜọ ʜàɴɢ, ʟàɴɢ xóᴍ. Xưᴀ ᴛʜì ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʜᴏặᴄ đɪ ᴋʜᴏᴇ ᴛừɴɢ ɴʜà. Nᴀʏ ᴛʜì ʜɪệɴ đạɪ ʜơɴ, đăɴɢ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ʟà ʜọ ʜàɴɢ, ôɴɢ ʙà ở xᴀ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴜɪ ᴄùɴɢ. Nʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴋʜᴏᴇ ʟêɴ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ. Mớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ xứ ᴛʀᴜɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴄᴏɴ ɢáɪ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɴʜậɴ ʟờɪ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ ᴄòɴ ʀướᴄ ʙựᴄ ᴠàᴏ ᴛʜâɴ. Nɢʜĩ sᴀᴏ ᴍà ɴɢườɪ ʟớɴ ʟạɪ ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴠớɪ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ɴỗ ʟựᴄ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ. Nỡ ʟòɴɢ ɴóɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ xɪɴ ɴổɪ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ. Bố ᴍẹ đăɴɢ ảɴʜ ᴋʜᴏᴇ ᴄᴏɴ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ. Từ ʟúᴄ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ đậᴜ đạɪ ʜọᴄ ᴅᴀɴʜ ɢɪá, ʙố ᴍẹ ᴍừɴɢ ǫᴜá ɴêɴ đăɴɢ ảɴʜ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴋʜᴏᴇ. Cũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴏᴀɴɢ ʟàᴍ ʟố ɢì, ʜọ ᴄʜỉ đăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ʙạɴ ʙè, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ. Vì ᴛʀướᴄ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜỏɪ ᴛʜăᴍ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. Nêɴ ɢɪờ đăɴɢ ʟêɴ để ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ʙɪếᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả, ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴜɪ. Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʜọ đậᴜ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄó ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ʟâᴜ đờɪ. Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜọᴄ ở đó sᴀᴜ ɴàʏ đềᴜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ đứɴɢ đầᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ. Tʜậᴛ sự ʀấᴛ ʜãɴʜ ᴅɪệɴ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ đậᴜ ᴠàᴏ đượᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛốᴛ ɴʜư ᴠậʏ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜᴀʏ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ʙêɴ ᴅướɪ ᴛʀàɴ ɴɢậᴘ ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ɢâʏ ʙốɪ ʀốɪ. – Đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴄó ᴄᴀᴏ ᴛớɪ đâᴜ sᴀᴜ ɴàʏ ʀᴀ ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜó xɪɴ ᴠɪệᴄ. – Pʜạᴍ ᴠɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ǫᴜá ʜẹᴘ, đáɴɢ ᴛɪếᴄ, đɪểᴍ ᴄᴀᴏ ɴʜư ᴠậʏ sᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜọɴ ɴɢàɴʜ ʜᴏᴛ ʜơɴ ᴍà ʜọᴄ. Bố ᴍẹ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴋʜó ᴄʜịᴜ ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ɴʜư ᴠậʏ. Hơɴ ɴữᴀ đâʏ ʟà ᴛᴏàɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ, ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ. Qᴜᴀ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʜọ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄáᴄʜ ɴʜìɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴍìɴʜ ɴɢʜĩ ʟà ᴛʜâɴ. Bố ᴍẹ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜê ʙᴀɪ ᴄó ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴠừᴀ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ đạɪ ʜọᴄ. Cʜắᴄ ɢᴀɴʜ ăɴ ᴛứᴄ ở ɴêɴ ᴄố ý ʟêɴ ᴠùɪ ᴅậᴘ ɴɪềᴍ…

8;45 12/8

Cựᴜ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴛừɴɢ ᴅàɴʜ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ᴄʜᴏ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ: ‘Đó ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠô ᴄùɴɢ ý ɴɢʜĩᴀ’ Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đóɴɢ ɢóᴘ, ủɴɢ ʜộ ᴄʜᴏ ǫᴜỹ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠớɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ 5 ᴛỷ đồɴɢ. CEO Nɢᴜʏễɴ…

9;00 12/8

Nóɴɢ: Bí ᴛʜư Tỉɴʜ đầᴜ ᴛɪêɴ ʙị đề ɴɢʜị ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴠì ‘ᴄʜỉ đạᴏ ᴠà ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ Vɪệᴛ Á’ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ x.á.ᴄ địɴʜ ôɴɢ Pʜạᴍ Xᴜâɴ Tʜăɴɢ, Ủʏ ᴠɪêɴ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Hảɪ Dươɴɢ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ ᴋỷ ʟᴜậᴛ. Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ᴘʜáᴛ ᴄʜɪềᴜ 11/8, ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 18, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ Bᴀɴ ᴄáɴ sự đảɴɢ UBND ᴛỉɴʜ Hảɪ Dươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19. Cơ ǫᴜᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Tỉɴʜ ủʏ, Bᴀɴ ᴄáɴ sự đảɴɢ UBND ᴛỉɴʜ Hảɪ Dươɴɢ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ, ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ; ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ, để UBND ᴛỉɴʜ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɴʜấᴛ ʟà ᴠɪệᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ, ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ Vɪệᴛ Á độᴄ ǫᴜʏềɴ ʙáɴ ʙộ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀáɪ ǫᴜʏ địɴʜ. Cáᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄòɴ xảʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ, ʜóᴀ ᴄʜấᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛʜᴜốᴄ; ᴄʜɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ; ᴄảɪ ᴛạᴏ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế. Mộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ. Ôɴɢ Pʜạᴍ…

20;15 11/8

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ: ‘Cứ ɢọɪ ᴛôɪ ʟà ᴄᴀ sĩ ʙìɴʜ ᴅâɴ’ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ʙị ɢọɪ ʟà ᴄᴀ sĩ ʙìɴʜ ᴅâɴ ᴠì đắᴛ sʜᴏᴡ, ᴋɪếᴍ ɴʜɪềᴜ ᴛɪềɴ,…

20;00 11/8

Lớᴘ ʜọᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛᴏàɴ ᴄáᴄ ʙà, ᴄáᴄ ᴍẹ ở ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ Nɢʜệ Aɴ 19 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ᴍỗɪ ᴛốɪ ʜàɴɢ ᴛᴜầɴ, ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄʜữ ở ɴʜà ᴠăɴ ʜóᴀ ʙảɴ Lở (xã Xá Lượɴɢ, ʜᴜʏệɴ Tươɴɢ Dươɴɢ, Nɢʜệ Aɴ) ʟạɪ sáɴɢ áɴʜ đɪệɴ. Tɪếɴɢ đáɴʜ ᴠầɴ, đọᴄ ᴄʜữ, ʟàᴍ ᴛᴏáɴ ᴄộɴɢ, ᴛʀừ, ɴʜâɴ, ᴄʜɪᴀ ᴠᴀɴɢ ʟêɴ ɢɪữᴀ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ɪᴍ ắɴɢ ᴄủᴀ ɴúɪ ʀừɴɢ. Đó ʟà ʟớᴘ ʜọᴄ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ Lô Tʜị Hằɴɢ ᴍở ʀᴀ để ᴅạʏ ᴄáᴄ ᴍẹ, ᴄáᴄ ᴄʜị ᴍù ᴄʜữ. Sᴀᴜ ʙữᴀ ᴄơᴍ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄáᴄ ᴍẹ, ᴄáᴄ ᴄʜị ở ʙảɴ Lở (xã Xá Lượɴɢ, ʜᴜʏệɴ Tươɴɢ Dươɴɢ, Nɢʜệ Aɴ) ʟạɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠề ɴʜà ᴠăɴ ʜóᴀ để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ xóᴀ ᴍù ᴄʜữ ᴍɪễɴ ᴘʜí. Tʀᴏɴɢ số 18 ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ, ɴɢườɪ íᴛ ɴʜấᴛ ᴄũɴɢ đã 37 ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ɢầɴ 50. Có ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ ʙɪếᴛ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜữ, ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đượᴄ đɪ ʜọᴄ ɴʜưɴɢ ɢɪờ đâʏ đã ǫᴜêɴ ᴍặᴛ ᴄʜữ… Cô Lô Tʜị Hằɴɢ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ Xá Lượɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴍở ʟớᴘ ʜọᴄ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴠà ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đứɴɢ ʟớᴘ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ᴄʜị, ᴄáᴄ ᴍẹ đɪ ɴʜậɴ ᴄʜế độ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄʜáᴜ, đɪ ʟàᴍ ɢɪấʏ ᴛờ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴠɪếᴛ ɴổɪ ᴛêɴ ᴍìɴʜ ᴄʜỉ đưᴀ ᴛᴀʏ đɪểᴍ ᴄʜỉ ᴠàᴏ ɢɪấʏ ᴛʜấʏ ᴛʜươɴɢ ʟắᴍ. Đượᴄ sự ɴʜấᴛ ᴛʀí ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ʙảɴ Lở, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ xã Xá Lượɴɢ, ᴄô Hằɴɢ ʙắᴛ ᴛᴀʏ ɴɢᴀʏ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ ᴍở ʟớᴘ ʜọᴄ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴠàᴏ ᴅịᴘ ʜè ɴàʏ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟà để ᴄáᴄ ᴄʜị, ᴄáᴄ ᴍẹ ʙɪếᴛ đọᴄ, ʙɪếᴛ ᴠɪếᴛ ᴄʜữ. Lớᴘ ʜọᴄ đượᴄ ᴍở ʀᴀ ᴛừ ɴɢàʏ 15/7, ʙᴀɴ đầᴜ ᴄó 12 ᴄʜị ᴇᴍ đăɴɢ ᴋý ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó số ʟượɴɢ đã ᴛăɴɢ ʟêɴ 18 ʜọᴄ ᴠɪêɴ. Tʀᴀɴʜ ᴛʜủ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜỉ ʜè, ᴛôɪ ᴍở ʟớᴘ ᴅạʏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴍẹ, ᴄáᴄ ᴄʜị ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ᴄʜữ. Bᴀɴ ɴɢàʏ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙậɴ ʟêɴ ɴươɴɢ ʀẫʏ ɴêɴ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄʜỉ ᴍở đượᴄ ʙᴀɴ đêᴍ để ᴄʜị ᴇᴍ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ đầʏ đủ, ᴄô Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ. Vɪệᴄ ᴄầᴍ ʙúᴛ ᴠớɪ ᴄʜị Lô Tʜị Mᴀʏ (sɴ 1973) ᴅườɴɢ ɴʜư ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ sᴏ ᴠớɪ ᴄầᴍ ᴄᴜốᴄ ʟàᴍ ʀẫʏ ʜᴀʏ ᴛʜêᴜ ᴛʜùᴀ. Dù ʟà ʜọᴄ ᴠɪêɴ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ɴʜấᴛ ʟớᴘ ɴʜưɴɢ ᴄʜị đɪ ʜọᴄ ᴋʜôɴɢ sóᴛ ʙᴜổɪ ɴàᴏ. Gɪà ʀồɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜữ ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ᴄũɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ xấᴜ ʜổ ʟắᴍ. Nɢàʏ ᴛʀướᴄ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴘʜảɪ ở ɴʜà ᴛʀôɴɢ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ʙố ᴍẹ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ đɪ ʜọᴄ, ɴᴀʏ ɴʜờ ᴄô Hằɴɢ ᴅạʏ ᴄʜᴏ ᴍớɪ ʙậᴘ ʙõᴍ ʙɪếᴛ đọᴄ, ʙɪếᴛ ᴠɪếᴛ. Cᴏɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ đɪ ʜọᴄ ᴄʜỗ ɴàᴏ ᴠề ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄòɴ ᴄó ʙố ᴍẹ để ʜỏɪ, ᴄòɴ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ʜỏɪ đượᴄ ᴀɪ ᴠì ʙố ᴍẹ đềᴜ ᴍù ᴄʜữ. Tủɪ ᴛʜâɴ ʟắᴍ!, ᴄʜị Mᴀʏ ᴄʜɪᴀ sẻ. Nʜữɴɢ ɴéᴛ ᴄʜữ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đờɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴍẹ, ᴄáᴄ ᴄʜị ʙảɴ Lở Là ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴛʀẻ ᴛᴜổɪ ɴʜấᴛ ɴʜưɴɢ ɴʜà ᴄʜị Lươɴɢ Tʜị Hươɴɢ (SN 1985) ʟạɪ ở xᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ ɴʜấᴛ, ᴄáᴄʜ 15ᴋᴍ. Đườɴɢ xᴀ, ᴠắɴɢ, ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ đɪ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ɴêɴ ᴘʜảɪ đèᴏ ᴛʜêᴍ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đɪ ᴄùɴɢ. Tốɪ ᴛôɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ăɴ ᴄơᴍ sớᴍ để đếɴ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄʜữ ᴄʜᴏ ᴋịᴘ ɢɪờ. Tʀướᴄ đâʏ ᴠì ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴêɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ đɪ ʜọᴄ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄʜữ. Bɪếᴛ ᴛɪɴ ᴄó ʟớᴘ ʜọᴄ xóᴀ ᴍù ᴄʜữ ᴄủᴀ ᴄô Hằɴɢ ᴍở ᴛạɪ ʙảɴ, ᴛôɪ đã đăɴɢ ᴋý ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. Bâʏ ɢɪờ ᴛôɪ đã ʙɪếᴛ đọᴄ, ʙɪếᴛ ᴠɪếᴛ ᴄơ ʙảɴ, ᴄʜị Hươɴɢ ᴛâᴍ sự. Dᴏ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ᴍᴀɴɢ ᴄả ᴄʜáᴜ đếɴ ʟớᴘ để ᴠừᴀ ʜọᴄ ᴠừᴀ ᴛʀôɴɢ ᴄʜáᴜ. Qᴜᴀ 2 ᴛᴜầɴ ʜọᴄ ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ᴍẹ, ᴄáᴄ ᴄʜị đã ʙɪếᴛ đọᴄ, ᴠɪếᴛ ᴄơ ʙảɴ.

19;00 11/8

Bé ɢáɪ Hà Nộɪ đạᴛ ɢɪảɪ ɢươɴɢ ᴍặᴛ đẹᴘ ɴʜấᴛ 2022, 13 ᴛᴜổɪ đượᴄ 3000 ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ Vɪ Hᴏàɴɢ Bảᴏ Vʏ sɪɴʜ ɴăᴍ 2009 ᴠừᴀ xᴜấᴛ sắᴄ ɢɪàɴʜ ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ Bᴇsᴛ Fᴀᴄᴇ ở Sɪêᴜ sᴀᴏ ᴍẫᴜ ɴʜí Vɪệᴛ Nᴀᴍ 2022. Nʜữɴɢ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ, ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ sắᴄ đẹᴘ, ᴛàɪ ɴăɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ʟứᴀ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ɴʜỏ ɴɢàʏ ᴍộᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠà đượᴄ đầᴜ ᴛư ʜơɴ ᴠề ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ɢɪúᴘ ᴍở ʀᴀ sâɴ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙạɴ ɴʜỏ. Nơɪ đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ đượᴄ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ʜọᴄ ʜỏɪ ɴʜɪềᴜ ᴋỹ ɴăɴɢ sốɴɢ, ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴛốᴛ ʜơɴ, ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʜàɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Hɪểᴜ đượᴄ ᴠấɴ đề ɴàʏ ɴêɴ ᴄʜị Dươɴɢ Tʜúʏ Hằɴɢ (Hà Nộɪ) ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ ᴄũɴɢ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴍộᴛ số ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ để ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴠᴜɪ ᴄʜơɪ, ʜọᴄ ʜỏɪ. Mớɪ đâʏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜị Tʜúʏ Hằɴɢ – ʙé Vɪ Hᴏàɴɢ Bảᴏ Vʏ (sɪɴʜ ɴăᴍ 2009) đã ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ɢầɴ 6.000 ᴛʜí sɪɴʜ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ để xᴜấᴛ sắᴄ ɢɪàɴʜ ɢɪảɪ Bᴇsᴛ Fᴀᴄᴇ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ Sɪêᴜ sᴀᴏ ᴍẫᴜ ɴʜí Vɪệᴛ Nᴀᴍ 2022, ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ ᴛừ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠà ᴄó ʟượɴɢ ғᴀɴ ʟớɴ ᴍạɴʜ sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ. Vɪ Hᴏàɴɢ Bảᴏ Vʏ 13 ᴛᴜổɪ sở ʜữᴜ ɢươɴɢ ᴍặᴛ xɪɴʜ xắɴ ɴʜư ʜᴏᴀ ʜậᴜ ɴʜí. Tʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ʙé ᴄó ɢầɴ 3000 ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. Mọɪ ɢóᴄ ᴄạɴʜ đềᴜ đẹᴘ. Bảᴏ Vʏ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄảᴍ ᴛìɴʜ ᴛừ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠà ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ᴋʜảᴏ.…

18;30 11/8

Sᴀᴜ 1 ɴăᴍ độɪ ʙóɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜể, ᴄầᴜ ᴛʜủ Tʜᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɢɪờ ʀᴀ sᴀᴏ? Gầɴ 1 ɴăᴍ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ Tʜᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ độɪ ʙóɴɢ ᴠùɴɢ ᴍỏ ᴄó ɴʜữɴɢ ʟốɪ đɪ ᴄʜᴏ ʀɪêɴɢ ᴍìɴʜ. Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ Vớɪ ᴍộᴛ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴛốᴛ ɴʜư Tʜᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, ᴠɪệᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ ʜọ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ độɪ ʙóɴɢ ᴍớɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ᴋʜó ᴋʜăɴ. Nʜữɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴʜư Tʀầɴ Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ, Mạᴄ Hồɴɢ Qᴜâɴ, Nɢʜɪêᴍ Xᴜâɴ Tú, Nɢᴜʏễɴ Tɪếɴ Dᴜʏ, Tʀịɴʜ Hᴏᴀ Hùɴɢ, Hᴀɪ Lᴏɴɢ, Văɴ Qᴜý… ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛìᴍ đượᴄ ʙếɴ đỗ ᴍớɪ ᴠớɪ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄᴀᴏ ʜᴏặᴄ ᴄʜí íᴛ ᴄũɴɢ ᴋʜá ổɴ địɴʜ. Dàɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀẻ ɴʜư Vũ Hồɴɢ Qᴜâɴ, Bùɪ Nɢọᴄ Lᴏɴɢ, Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Tʜàɴʜ ʜᴀʏ Pʜạᴍ Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ ᴄũɴɢ ᴄó ʟốɪ đɪ ʀɪêɴɢ. Hồɴɢ Qᴜâɴ ᴠà Nɢọᴄ Lᴏɴɢ đượᴄ ɢửɪ sᴀɴɢ ᴅᴜ ʜọᴄ ở ᴄáᴄ ʜạɴɢ đấᴜ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴄủᴀ Nʜậᴛ Bảɴ. Đâʏ ʟà ɴơɪ ᴍà ʜọ ᴄó ᴛʜể ᴛʀᴀᴜ ᴅồɪ ᴛʀìɴʜ độ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ᴠ.ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴠà ʙùɴɢ ɴ.ổ ᴛʀᴏɴɢ ᴍàᴜ áᴏ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ Sàɪ Gòɴ. Tɪềɴ ᴠệ ᴛʀẻ Nɢọᴄ Lᴏɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜɪ đấᴜ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ. Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Tʜàɴʜ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜáɴɢ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄũɴɢ ᴄó đượᴄ ʙảɴ ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ độɪ Bìɴʜ Dươɴɢ. Pʜạᴍ Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ ɢɪờ ᴄó sᴜấᴛ đá ᴄʜíɴʜ ở độɪ ʙóɴɢ ʜàɴɢ xóᴍ ʟà Câᴜ ʟạᴄ ʙộ Hảɪ Pʜòɴɢ. Nɢườɪ để ʟạɪ ᴅấᴜ ấɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ ɴʜấᴛ ᴄó ʟẽ ʟà ᴛɪềɴ ᴠệ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Nɢᴜʏễɴ Hảɪ Hᴜʏ. ᴀɴʜ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ʜᴏᴛ ʙậᴄ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ᴛʀướᴄ ᴍùᴀ ɢɪảɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ. Tɪềɴ ᴠệ sɪɴʜ ɴăᴍ 1991 ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄậᴘ ʙếɴ Hảɪ Pʜòɴɢ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ để ʟạɪ ᴅấᴜ ấɴ. Tɪềɴ…

17;30 11/8

Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Tìᴍ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ để ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀượᴛ ʟớᴘ 10 Lý Sơɴ ᴋʜôɴɢ ʙỏ ʜọᴄ Vì đɪềᴜ ᴋɪệɴ địᴀ ʟý đặᴄ ᴛʜù, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠà ᴛâᴍ ʟý ᴇ ɴɢạɪ ᴄủᴀ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ở Lý Sơɴ (Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) – ʜᴜʏệɴ đảᴏ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ – đã ʙỏ ʜọᴄ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10. Bỏ ʜọᴄ ᴠì ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ ᴄôɴɢ ʟậᴘ Năᴍ ʜọᴄ 2022 – 2023, Sở GD&ĐT Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʀườɴɢ THPT Lý Sơɴ ᴛᴜʏểɴ 249 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ʜệ ᴄôɴɢ ʟậᴘ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ɴăᴍ đầᴜ ᴛɪêɴ ʜᴜʏệɴ Lý Sơɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ (ᴄáᴄ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ ʟà xéᴛ ᴛᴜʏểɴ) ᴠớɪ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛᴏàɴ ʜᴜʏệɴ ᴄó 310 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴅự ᴛʜɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 61 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ. Đɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʟà ʜᴜʏệɴ đảᴏ Lý Sơɴ ᴄʜỉ ᴄó 1 ᴛʀườɴɢ THPT, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʜᴀʏ ᴛʀườɴɢ ᴅạʏ ɴɢʜề. Dᴏ đó, 61 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀượᴛ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 đᴀɴɢ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Nếᴜ ᴍᴜốɴ ʜọᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜì ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴄáᴄʜ ᴠàᴏ đấᴛ ʟɪềɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠì ᴛᴜổɪ ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜỏ, đᴀ số ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴀɴ ᴛâᴍ ᴋʜɪ để ᴄᴏɴ ᴠàᴏ đấᴛ ʟɪềɴ ʜọᴄ ᴛậᴘ. Tʀườɴɢ THPT Lý Sơɴ. Tʀướᴄ đó, ɴăᴍ 2021 – 2022, ʜᴜʏệɴ Lý Sơɴ ᴄó 336 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ THCS, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 249 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ ᴠàᴏ 10, 87 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʀúɴɢ ᴛᴜʏểɴ. Năᴍ ʜọᴄ 2020 – 2021, ᴄó 60 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ ᴠàᴏ ʜệ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴠà ᴄʜưᴀ ʜọᴄ ɴɢʜề ʜᴏặᴄ ᴄʜưᴀ ʜọᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. Đᴀ số ᴄáᴄ ᴇᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ ʟớᴘ 10 ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ THPT ʜᴜʏệɴ Lý Sơɴ đềᴜ ʙỏ ʙọᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴠàᴏ đấᴛ ʟɪềɴ để ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ ᴄáᴄ ʜệ đàᴏ ᴛạᴏ ᴋʜáᴄ. Tʜᴇᴏ ôɴɢ Lê Văɴ Nɪɴʜ – Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ʜᴜʏệɴ Lý Sơɴ, ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ɴếᴜ ᴛʜɪ ᴛʀượᴛ ʟớᴘ 10 ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ THPT Lý Sơɴ, ᴍộᴛ số ʜọᴄ sɪɴʜ sẽ đăɴɢ ᴋý ᴠàᴏ ʜọᴄ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ – ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ở ʜᴜʏệɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, số ʟượɴɢ đăɴɢ ᴋý ʜọᴄ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ ʀấᴛ íᴛ, ɴêɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟᴜôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ. Dᴏ đó, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴăᴍ 2013 ᴛʜì đếɴ 2019 ᴛʜì ᴘʜảɪ ɢɪảɪ ᴛʜể ᴠì ᴋʜôɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả. ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍỗɪ ɴăᴍ ᴄʜỉ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 15 ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ ʜệ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ, ʀɪêɴɢ ʜọᴄ ɴɢʜề ʜầᴜ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴠì ᴛâᴍ ʟý ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ở ʜᴜʏệɴ đảᴏ, ᴛʜà để ᴄᴏɴ ʙỏ ʜọᴄ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ ʜệ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. Tìᴍ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴋʜả ᴛʜɪ Tʀướᴄ ᴛʜựᴄ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ, ᴍớɪ đâʏ, UBND ʜᴜʏệɴ Lý Sơɴ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Sở GD&ĐT ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴠà đượᴄ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛăɴɢ ᴛʜêᴍ 15 – 20 ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴏ ᴛʀườɴɢ THPT Lý…

16;10 11/8

Vụ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ: Kʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴛá Hᴏàɴɢ Văɴ Mɪɴʜ Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠớɪ Hᴏàɴɢ Văɴ Mɪɴʜ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛʀườɴɢ THPT Lê Qᴜý Đôɴ ở ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ Nɢàʏ 11.8, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, Cơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ sự ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, Qᴜâɴ ᴄʜủɴɢ Pʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – Kʜôɴɢ ǫᴜâɴ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ Hᴏàɴɢ Văɴ…